Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met Sita Vreeling, Advies & Design. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Sita Vreeling, Advies & Design te aanvaarden.

Alle offertes van Sita Vreeling, Advies & Design zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 10 euro voor de administratie.

De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sita Vreeling, Advies & Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.Offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen van diensten zijn exclusief andere eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals een website licentie, hosting, etc.

Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra wensen die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan uurtarief.

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Sita Vreeling, Advies & Design niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sita Vreeling, Advies & Design aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

De betalingstermijn van facturen bedraagt 30 dagen.

Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Sita Vreeling, Advies & Design te worden bezorgd binnen een termijn van 14 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sita Vreeling, Advies & Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Sita Vreeling, Advies & Design regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).

Alle door Sita Vreeling, Advies & Design verstrekte producten en diensten mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites… dan de (online) drukwerken, website… waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn.

De door Sita Vreeling, Advies & Design verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van Sita Vreeling, Advies & Design .

Gegevens (teksten, foto's, illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Sita Vreeling, Advies & Design is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.

De klant gaat ermee akkoord dat de door Sita Vreeling, Advies & Design voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het portfolio van Sita Vreeling, Advies & Design mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Sita Vreeling, Advies & Design verleende diensten betalen, alsook de kosten die Sita Vreeling, Advies & Design moet maken als gevolg van deze beëindiging. Het eventueel betaald voorschot wordt niet terugbetaald.

De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 4 onverlet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door de verkoper.

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 25 euro en een maximum van 100 euro.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 14 werkdagen.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.